Rune Slash IV Beastly Scar V Agonizing Slash V Apply Lethal Venom V Lightning Slash V Blood Rune III Blood Rune III Blood Rune III Blood Rune III Blood Rune III Blood Rune III Blood Rune III Blood Rune III Blood Rune III Weakening Blow III Weakening Blow III Weakening Blow III Weakening Blow III Weakening Blow III Weakening Blow III Weakening Blow III Weakening Blow III Weakening Blow III Throw Dagger II Throw Dagger II Throw Dagger II Throw Dagger II Throw Dagger II Throw Dagger II Throw Dagger II Throw Dagger II Throw Dagger II Rune Burst VI Rune Knife V Explosive Burst III Signet Silence II Quickening Doom II Rune Carve V Rune Carve V Rune Carve V Rune Carve V Rune Carve V Rune Carve V Rune Carve V Rune Carve V Rune Carve V Pain Rune V Pain Rune V Pain Rune V Pain Rune V Pain Rune V Pain Rune V Pain Rune V Pain Rune V Pain Rune V Agony Rune IV Dash and Slash IV Sigil Strike VIII Binding Rune IV Binding Rune IV Binding Rune IV Binding Rune IV Binding Rune IV Binding Rune IV Binding Rune IV Binding Rune IV Binding Rune IV Whirlwind Slash IV Whirlwind Slash IV Whirlwind Slash IV Whirlwind Slash IV Whirlwind Slash IV Whirlwind Slash IV Whirlwind Slash IV Whirlwind Slash IV Whirlwind Slash IV Bursting Flame Strike II Bursting Flame Strike II Bursting Flame Strike II Bursting Flame Strike II Bursting Flame Strike II Bursting Flame Strike II Bursting Flame Strike II Bursting Flame Strike II Bursting Flame Strike II Vaizel's Dirk II Vaizel's Dirk II Vaizel's Dirk II Vaizel's Dirk II Vaizel's Dirk II Vaizel's Dirk II Vaizel's Dirk II Vaizel's Dirk II Vaizel's Dirk II Triniel's Dirk II Triniel's Dirk II Triniel's Dirk II Triniel's Dirk II Triniel's Dirk II Triniel's Dirk II Triniel's Dirk II Triniel's Dirk II Triniel's Dirk II Beastly Scar VI Agonizing Slash VI Apply Lethal Venom VI Lightning Slash VI Venomous Strike II Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Healing Light VI Smite VI Smite VI Smite VI Smite VI Smite VI Smite VI Smite VI Smite VI Smite VI Yustiel's Splendor II Marchutan's Splendor II Ripple of Purification III Summon Noble Energy III Summon Noble Energy III Light of Rejuvenation V Light of Rejuvenation V Light of Rejuvenation V Light of Rejuvenation V Light of Rejuvenation V Light of Rejuvenation V Light of Rejuvenation V Light of Rejuvenation V Light of Rejuvenation V