Naramienniki Kolcze z Katalamize Naramienniki Kolcze Laty Naramienniki Kolcze Promiona Naramienniki Kolcze Władcy Katalam Naramienniki Kolcze Zdobywcy Katalam Naramienniki Kolcze Komendanta Sauro Naramienniki Kolcze Komendanta Sauro Naramienniki Kolcze Eskorty Sauro Naramienniki Kolcze Eskorty Sauro Naramienniki Kolcze Stróża Sauro Katalitowe Naramienniki Kolcze Mistrza Katalitowe Naramienniki Kolcze Wielkiego Mistrza Pierwszorzędne Naramienniki Kolcze Jormunganda Błyszczące Katalitowe Naramienniki Kolcze Mistrza Błyszczące Katalitowe Naramienniki Kolcze Wielkiego Mistrza Błyszczące Pierwszorzędne Naramienniki Kolcze Jormunganda Naramienniki Kolcze Protektorów Działa Święte Naramienniki Kolcze Wysokiej Rangi Bojownika Ruhnów Naramienniki Kolcze Kapitana Protektorów Działa Szlachetne Naramienniki Kolcze Wysokiej Rangi Bojownika Ruhnów Naramienniki Kolcze Oddziału Defensywnego Stalowego Muru Naramienniki Kolcze Dzielnego Oddziału Defensywnego Stalowego Muru Naramienniki Kolcze Protektora Stalowego Muru Naramienniki Kolcze Dzielnego Protektora Stalowego Muru Naramienniki Kolcze Bohaterskiej Walki o Władzę Naramienniki Kolcze Zaciętej Walki o Władzę Naramienniki Kolcze Bohaterskiego Ducha Walki Naramienniki Kolcze Gwałtownego Ducha Walki Naramienniki Kolcze Ducha Walki Naramienniki Kolcze Oddziału Defensywnego Stalowego Muru Naramienniki Kolcze Dzielnego Oddziału Defensywnego Stalowego Muru Naramienniki Kolcze Protektorów Działa Naramienniki Kolcze Kapitana Protektorów Działa Naramienniki Kolcze Komendanta Sauro Naramienniki Kolcze Eskorty Sauro Naramienniki Kolcze Stróża Sauro Naramienniki Kolcze Hyperionu (Etertech) Naramienniki Kolcze Wściekłego Hyperionu (Etertech) Naramienniki Kolcze Rozgniewanego Hyperionu (Etertech) Naramienniki Kolcze Katalamize Naramienniki Kolcze Grendal (EterTech) Naramienniki Kolcze Szalonej Grendal (Etertech) Święte Naramienniki Kolcze Wysokiej Rangi Bojownika Ruhnów Szlachetne Naramienniki Kolcze Wysokiej Rangi Bojownika Ruhnów Naramienniki Kolcze Pirata Stalowej Róży Naramienniki Kolcze Stalowej Róży Naramienniki Kolcze Piratów Stalowej Róży Naramienniki Kolcze Plemienia Ruhnów Naramienniki Kolcze Jednostki Specjalnej Elyosów Naramienniki Płytowe Jednostki Specjalnej Asmodianów Naramienniki Kolcze Władcy Katalam Błyszczące Katalitowe Naramienniki Kolcze Mistrza Katalitowe Naramienniki Kolcze Mistrza Błyszczące Katalitowe Naramienniki Kolcze Wielkiego Mistrza Katalitowe Naramienniki Kolcze Wielkiego Mistrza Błyszczące Mistrzowskie Naramienniki Kolcze Jormunganda Mistrzowskie Naramienniki Kolcze Jormunganda Błyszczące Naramienniki Kolcze Jormunganda Naramienniki Kolcze Jormunganda Katalitowe Naramienniki Kolcze Wzmocnione Katalitowe Naramienniki Kolcze Błyszczące Katalitowe Naramienniki Kolcze Rzemieślnika Katalitowe Naramienniki Kolcze Rzemieślnika Wytrzymałe Katalitowe Naramienniki Kolcze Błyszczące Katalitowe Naramienniki Kolcze Eksperta Katalitowe Naramienniki Kolcze Eksperta Naramienniki Kolcze Elyosa Ranga 9 Naramienniki Kolcze Elyosa Ranga 8 Naramienniki Kolcze Elyosa Ranga 7 Naramienniki Kolcze Elyosa Elitarna Ranga 7 Naramienniki Kolcze Elyosa Ranga 6 Naramienniki Kolcze Elyosa Elitarna Ranga 6 Naramienniki Kolcze Elyosa Ranga 5 Naramienniki Kolcze Elyosa Elitarna Ranga 5 Skąpane w Słońcu Naramienniki Kolcze Skąpane w Słońcu Naramienniki Kolcze Naramienniki Kolcze Elyosa Ranga 4 Naramienniki Kolcze Elyosa Elitarna Ranga 4 Wypełnione Słońcem Naramienniki Kolcze Wypełnione Słońcem Naramienniki Kolcze Naramienniki Kolcze Elyosa Ranga 3 Naramienniki Kolcze Elyosa Elitarna Ranga 3 Dotknięte Słońcem Naramienniki Kolcze Dotknięte Słońcem Naramienniki Kolcze Naramienniki Kolcze Elyosa Ranga 2 Naramienniki Kolcze Elyosa Elitarna Ranga 2 Nasycone Słońcem Naramienniki Kolcze Błyszczące Naramienniki Kolcze Oficera Taktycznego Błyszczące Naramienniki Kolcze Oficera Taktycznego Błyszczące Naramienniki Kolcze Oficera Taktycznego Błyszczące Naramienniki Kolcze Oficera Taktycznego Boskie Naramienniki Kolcze Oficera Taktycznego Boskie Naramienniki Kolcze Oficera Taktycznego Boskie Naramienniki Kolcze Podoficera Taktycznego Boskie Naramienniki Kolcze Podoficera Taktycznego Naramienniki Kolcze Podoficera Taktycznego Naramienniki Kolcze Podoficera Taktycznego Naramienniki Kolcze Żółtodzioba Naramienniki Kolcze Żółtodzioba Naramienniki Kolcze Kahruna Magiczne Naramienniki Kolcze Elitarnego Żołnierza Reianów Naramienniki Kolcze Legionisty Reianów Naramienniki Kolcze Rekruta Reianów Naramienniki Kolcze Straży Tiamat Naramienniki Kolcze Kolcze Starego Ducha Naramienniki Kolcze Legionisty Rakshy Naramienniki Kolcze Skrzydła Huraganu Naramienniki Kolcze Beshmundira (Etertech) Naramienniki Kolcze Gniewu Padmarashkasa Naramienniki Kolcze Gniewnego Mastariusa Naramienniki Kolcze Gniewnej Veille Naramienniki Kolcze Anuharta (Etertech) Naramienniki Kolcze Głębi Otchłani Naramienniki Kolcze Pirata Stalbroda Naramienniki Kolcze Skorumpowanej Sędziny Naramienniki Kolcze BN Zwykłej Otchłani 4.5 Naramienniki Kolcze BN Instancji Defensywnej 4.5 Naramienniki Kolcze Asmodiana Ranga 9 Naramienniki Kolcze Asmodiana Ranga 8 Naramienniki Kolcze Asmodiana Ranga 7 Naramienniki Kolcze Asmodiana Elitarna Ranga 7 Naramienniki Kolcze Asmodiana Ranga 6 Naramienniki Kolcze Asmodiana Elitarna Ranga 6 Naramienniki Kolcze Asmodiana Ranga 5 Naramienniki Kolcze Asmodiana Elitarna Ranga 5 Skąpane w Cieniu Naramienniki Kolcze Skąpane w Cieniu Naramienniki Kolcze Naramienniki Kolcze Asmodiana Ranga 4 Naramienniki Kolcze Asmodiana Elitarna Ranga 4 Wypełnione Cieniem Naramienniki Kolcze Wypełnione Cieniem Naramienniki Kolcze Naramienniki Kolcze Asmodiana Ranga 3 Naramienniki Kolcze Asmodiana Elitarna Ranga 3 Dotknięte Cieniem Naramienniki Kolcze Dotknięte Cieniem Naramienniki Kolcze Naramienniki Kolcze Asmodiana Ranga 2 Naramienniki Kolcze Asmodiana Elitarna Ranga 2 Zalane Cieniem Naramienniki Kolcze Święte Naramienniki Kolcze Jednostki Specjalnej Strażników Święte Naramienniki Kolcze Jednostki Specjalnej Archontów Święte Naramienniki Kolcze Nadzwyczajnej Jednostki Strażników Święte Naramienniki Kolcze Nadzwyczajnej Jednostki Archontów Przedmiot Testowy do Wzmocnienia Mocy Naramienniki Kolcze Oddziału Ochronnego Tiamat Naramienniki Kolcze Strażnika Komandosa Naramienniki Kolcze Plemienia Srebrnych Grzyw Naramienniki Kolcze Adiru Naramienniki Kolcze Linakrofta Naramienniki Kolcze Kalsruhi