Tir de pistolet V Tir de pistolet V Tir de pistolet V Tir de pistolet V Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Tir de pistolet VI Salve rapide I Salve rapide II Salve rapide III Salve rapide IV Salve rapide V Salve rapide VI Salve rapide VII Tir de scellement I Tir de scellement I Tir de scellement I Tir de scellement I Tir de scellement I Tir de scellement I Tir de scellement I Tir de scellement I Tir de scellement I Tir de scellement II Tir de scellement II Tir de scellement II Tir de scellement II Tir de scellement II Tir de scellement II Tir de scellement II Tir de scellement II Tir de scellement II Tir de scellement III Tir de scellement III Tir de scellement III Tir de scellement III Tir de scellement III Tir de scellement III Tir de scellement III Tir de scellement III Tir de scellement III Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme I Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme II Tir rapide d'âme III Tir rapide d'âme III Tir rapide d'âme III Tir rapide d'âme III Tir rapide d'âme III Tir rapide d'âme III Tir rapide d'âme III Tir rapide d'âme III Tir rapide d'âme III Tir spirituel I Tir spirituel I Tir spirituel I Tir spirituel I Tir spirituel I Tir spirituel I Tir spirituel I Tir spirituel I Tir spirituel I Tir spirituel II Tir spirituel II Tir spirituel II Tir spirituel II Tir spirituel II Tir spirituel II Tir spirituel II Tir spirituel II Tir spirituel II Tir spirituel III Tir spirituel III Tir spirituel III Tir spirituel III Tir spirituel III Tir spirituel III Tir spirituel III Tir spirituel III Tir spirituel III Tir spirituel IV Tir spirituel IV Tir spirituel IV Tir spirituel IV Tir spirituel IV Tir spirituel IV Tir spirituel IV Tir spirituel IV Tir spirituel IV Tir spirituel V Tir de précision I Tir de précision I Tir de précision I Tir de précision I Tir de précision I Tir de précision I Tir de précision I Tir de précision I Tir de précision I Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision II Tir de précision III Tir de précision III