Grausamer Popoku-Assassine Grausamer Popoku-Heiler Grausamer Popoku-Rekrut Kämpfer der Dickschädel-Chapir Assassine der Dickschädel-Chapir Heiler der Dickschädel-Chapir Rekrut der Dickschädel-Chapir Grausamer Popoku-Kämpfer Grausamer Popoku-Assassine Grausamer Popoku-Heiler Grausamer Popoku-Rekrut Kämpfer der Dickschädel-Chapir Assassine der Dickschädel-Chapir Heiler der Dickschädel-Chapir Rekrut der Dickschädel-Chapir Grausamer Popoku-Kämpfer Grausamer Popoku-Assassine Grausamer Popoku-Heiler Grausamer Popoku-Rekrut Bakarma-Elite-Infanterist Bakarma-Elite-Infanterist Bakarma-Elite-Infanterist Bakarma-Elite-Infanterist Bakarma-Elite-Knochensplitterer Bakarma-Elite-Knochensplitterer Bakarma-Elite-Knochensplitterer Bakarma-Elite-Knochensplitterer Bakarma-Elite-Zerstörer Bakarma-Elite-Zerstörer Bakarma-Elite-Zerstörer Bakarma-Elite-Zerstörer Bakarma-Elite-Angreifer Bakarma-Elite-Angreifer Bakarma-Elite-Assassine Bakarma-Elite-Assassine Bakarma-Elite-Vorreiter Bakarma-Elite-Vorreiter Bakarma-Elite-Zähmer Bakarma-Elite-Zähmer Bakarma-Elite-Zähmer Bakarma-Elite-Zähmer Bakarma-Elite-Wächter Bakarma-Elite-Wächter Bakarma-Elite-Wächter Bakarma-Elite-Wächter Bakarma-Elite-Scharfschütze Bakarma-Elite-Scharfschütze Bakarma-Elite-Scharfschütze Bakarma-Elite-Heiler Bakarma-Elite-Heiler Bakarma-Heilerveteran Bakarma-Elite-Heiler Bakarma-Elite-Kämpfer Bakarma-Elite-Kämpfer Bakarma-Elite-Kämpfer Bakarma-Elite-Kämpfer Bakarma-Elite-Zweikämpfer Bakarma-Elite-Zweikämpfer Bakarma-Elite-Stürmer Bakarma-Elite-Tyrann Bakarma-Elite-Tyrann Bakarma-Elite-Blutmeister Bakarma-Elite-Blutmeister Bakarma-Elite-Kantor Bakarma-Elite-Kantor Bakarma-Elite-Heiler Bakarma-Elite-Heiler Bakarma-Reservist Bakarma-Elite-Magier Bakarma-Elite-Magier Bakarma-Elite-Herbeirufer Bakarma-Elite-Herbeirufer Bakarma-Reservist Bakarma-Elite-Fluchwirker Bakarma-Elite-Fluchwirker Bakarma-Elite-Beschwörer Bakarma-Elite-Beschwörer Bakarma-Reservist Bakarma-Reservist Bakarma-Reservist Bakarma-Reservist Kommandant Brhekman Bakarma-Elite-Kampfkommandant Bakarma-Elite-Wachhauptmann Bakarma-Elite-Schattenmeister Sturmschwinge Dugolle Hauptmann Gauri Serpentpriester Haar Furchtrufer Radach Schmerzbeschwörer Efitir Seelenbrecher Erarir Schmerzbeschwörer Efitir Kaidan-Angreiferveteran Kaidan-Angreiferveteran Kaidan-Wächterveteran Kaidan-Wächterveteran Kaidan-Leibwächter Kaidan-Kämpferveteran Kaidan-Kämpferveteran Kaidan-Klingenveteran Kaidan-Klingenveteran Kaidan-Messerwerferveteran Kaidan-Messerwerferveteran Kaidan-Speerwurfveteran Kaidan-Speerwurfveteran Kaidan-Spezialschamane Kaidan-Nekromantveteran Kaidan-Magierveteran Kaidan-Magierveteran Kaidan-Kräuterkundler Kaidan-Heilerveteran Kaidan-Späherveteran Kaidan-Späherveteran Kaidan-Späher Kaidan-Wächter Kaidan-Angreifer Indratu-Elite-Kantor Indratu-Elite-Kantor Indratu-Elite-Priester Indratu-Elite-Priester Indratu-Elite-Priester Indratu-Elite-Priester Indratu-Elite-Kampfpriester Indratu-Elite-Kampfmagier Indratu-Elite-Kampfmagier Indratu-Elite-Kampfmagier Indratu-Elite-Kampfmagier Indratu-Elite-Hexenmeister Indratu-Elite-Seelenschamane Indratu-Elite-Herbeirufer Indratu-Elite-Herbeirufer Indratu-Elite-Herbeirufer Indratu-Elite-Herbeirufer Indratu-Elite-Beschwörer Indratu-Elite-Beschwörer Indratu-Elite-Bittsteller Draconeuten-Fallensteller Indratu-Elite-Beschützer Indratu-Elite-Beschützer Indratu-Elite-Beschützer Indratu-Elite-Bewacher Indratu-Elite-Bewacher Indratu-Elite-Bewacher Draconeuten-Elite-Knochensplitterer Draconeuten-Elite-Knochensplitterer Draconeuten-Elite-Knochensplitterer Draconeuten-Elite-Knochensplitterer Draconeuten-Elite-Knochensplitterer Hochrangiger Draconeuten-Späher