Demodocos Himeira Alcmene Waffenschmied Waffenschmied RÞstungsschmied RÞstungsschmied Alchemist Alchemist Handwerker Handwerker Losadis Inofe Ophenes Perena Benes Arcinia Junes Esca Euchenor Soana Hesione Aegist Islene Aktus Laira Beomas Quintus Alkestis Nephalion Atia Ballos Kareinus Dione Minyae Vatonia Biesa Dimos Xenophon Nestor Seirenia Gromoros Gerania Haimon Lukian Basmos Emir Lufe Tikeron Lemias Lityerses Benorun Deke Menon Myrtil Faye Phogus Ludina Genon Della Py Mino Menoa Lapis Mustapino Bella Mara Iana Codinaus Marmeia Morgana Kadmos Laitos Lustiena Eris Libitina Arion Nidia Etere Triton Nepis Rinos Entes Euripides Idomeneus Maenia Umenae Ipikio Leno Atifure Tures Basarieno Pilas Tigares Zeidi Ulaguru Karon Elephenor Thersites Latri Lamid Melicertes Momus Coeus Opeia Diomedes Telemachus Aurelius Valerius Malonimus Magras Benos Tuskeos Prorite Dalanius Hebestis Laike Memnes Axus Pavlos Diokles Thyestes Gaia Machaon Onesimus Naomi Clio Hibrion Krato Kyros Octavia Admeta Adelphie Pallas Hegemene Daedalus Ferenna Phomona Actaeon Sirink Androkles Archelaos Tyndareus Tran Justachys Herodes Paion Makis Turiel